حضور مدیر عامل در نظافت عمومی شرکت به همراه مدیران ارشد وپرسنل

حضور مدیر عامل در نظافت عمومی شرکت به همراه مدیران ارشد وپرسنل

نشست صمیمی مدیر عامل با اعضای شورای اسلامی وفرمانده بسیج کارگری شرکت

نشست صمیمی مدیر عامل با اعضای شورای اسلامی وفرمانده بسیج کارگری شرکت

مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور مدیر عامل

مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور مدیر عامل